Circulaire economie: een deugdzaam ecosysteem bouwen

Circulaire economie: een deugdzaam ecosysteem bouwen

03/02/2022 - 12:14

Om het milieu te beschermen, past Legrand ook de principes van de circulaire economie toe. Deze aanpak houdt in dat er wordt overgeschakeld van een lineair consumptiemodel (gebruik van hulpbronnen, productie, gebruik, einde van de levensduur en afvalbeheer) naar een circulaire benadering. Dit betekent innoveren om een deugdelijk ecosysteem te bouwen dat enerzijds gebaseerd is op een beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en anderzijds op het uitvoeriger recycleren van afval.

De principes van circulaire economie toepassen bij het ontwikkelen van nieuwe producten

De eco-design benadering van Legrand is erop gericht de impact van de producten op het milieu vanaf het ontwerp tot het einde van de levensduur te verminderen. Voornamelijk door een goede keuze te maken op het vlak van grondstoffen en door de logistiek te optimaliseren.

Legrand Group stelt ook alles in het werk om de afvalverwerking van haar industriële activiteiten te verbeteren en volgt het resultaat van haar acties op door te meten hoeveel afval er gerecycleerd wordt. Legrand anticipeerde al in 2004 door alle stoffen te bannen die zijn opgenomen in de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances - Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen) 2002/95/EG, met inbegrip van de stoffen die voorkomen in apparaten waarop de richtlijn niet van toepassing is.

Legrand Group streeft ernaar de richtlijn verder toe te passen op alle producten die zij wereldwijd op de markt brengt. Bovendien hebben de dochterondernemingen die onder de regelgeving betreffende materialen uit conflictgebieden (conflictmineralen) vallen, procedures ingevoerd om hun leveranciers te bevragen en er op die manier voor te zorgen dat dergelijke materialen niet vervat zitten in de producten die door deze dochterondernemingen op de markt worden gebracht.
Tot slot werkt Legrand aan de terugwinning en recycling van producten aan het einde van hun levensduur, zowel voor de Groep als voor de dochteronderneming.

Eco-design: een wereldwijde aanpak

Eco-design verkleint de impact van producten op het milieu gedurende hun hele levenscyclus. Het kan met name de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de hoeveelheid geproduceerd gevaarlijk afval reduceren of de indicator voor de uitputting van natuurlijke hulpbronnen verlagen.

Eco-verpakkingen

Bij Legrand wordt het eco-design initiatief ook toegepast op verpakkingen. De experten van Legrand zijn nagegaan welke de beste bestaande praktijken zijn: gebruik van karton met een hoog recyclagegehalte, inkjetdruk op waterbasis, gebruik van acryllijm waarbij minder VOS vrijkomen, enz. Het initiatief zorgt ook voor een betere verhouding verpakking/productvolume, zoals in het geval van de door BTicino ontwikkelde WRAPEASY UNIVERSAL PACKAGING. Dit innovatieve concept won een Italiaanse Oscar voor verpakkingen in de categorie 'Milieu'

Afval omzetten in energie

Legrand streeft ernaar de productie van industrieel afval te beperken en de negatieve externe gevolgen ervan te verminderen door het gebruik van terugwinningssystemen te stimuleren. Het deel van het geproduceerde afval dat wordt afgestaan aan aanbieders van 'energie uit afval' is een belangrijke indicator voor de prestaties van Legrand op dit gebied. Vanuit operationeel standpunt werkt Legrand aan het beheer van zijn afval door zich te focussen op 4 domeinen:

  • productontwerp en -industrialisatie waarbij afval en productieafval zoveel mogelijk worden beperkt. Wanneer afval wordt gegenereerd, is de prioriteit dit direct in het productieproces te hergebruiken. Zo worden in het thermoplastische injectieproces gietlopen versnipperd en opnieuw samengevoegd met 'virgin' materialen en worden de resten van het metaalstempelproces, die volgens de regelgeving als productieafval worden beschouwd, systematisch buiten het bedrijf gerecycleerd;
  • uitwisselen van beste praktijken en identificeren van lokale verbeteringsacties om de hoeveelheid afval bij de bron te beperken;
  • afval identificeren en instructies voor afvalsortering definiëren om de verwerking ervan in de 'energie uit afval'-filialen te faciliteren. Met name de identificatie van gevaarlijk afval is van essentieel belang voor een geschikte verwerking;
  • kiezen voor dienstverleners die voor dit afval de beste kansen inzake 'energie uit afval' bieden, door storten en verbranden zonder energieterugwinning tot een minimum te beperken.

Meer weten over onze circulaire oplossingen