AVG

AVG

PERSOONSGEGEVENS

Bij het bestellen van de Producten kan aan de Koper gevraagd worden enkele persoonlijke gegevens te verstrekken van bepaalde natuurlijke personen die betrokken zijn bij de bestelling (naam en e-mailadres). De Verkoper verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van deze personen en de naleving van de regels bij mogelijke overdracht buiten de Europese Unie te garanderen.

De Verkoper verbindt zich er tevens toe deze gegevens niet langer dan 4 jaar te bewaren. Bij het verstrijken van de bewaartermijn zal de Verkoper de gegevens, hetzij op grond van een wettelijke of reglementaire verplichting, hetzij in overeenstemming met de toepasselijke beperkingsregels, op een aparte drager archiveren en verbindt hij zich ertoe de gegevens na deze archiveringsperiode te wissen.

Tijdens de uitvoering van de bestelling kan van Legrand worden verlangd dat het gegevens doorgeeft aan andere entiteiten en/of dienstverleners van de Group (zoals de transporteur). De Legrand Group verbindt zich ertoe contractuele garanties op te stellen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, met name wanneer deze buiten de Europese Unie worden overgedragen.

De Verkoper heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die bereikbaar is via: privacy.be@legrandgroup.be.

Natuurlijke personen hebben het recht te beslissen over en controle uit te oefenen op het gebruik van hun persoonsgegevens, ook na hun overlijden. Zij hebben derhalve het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Zij hebben het recht om een beperking te verkrijgen in de verwerking van hun persoonlijke gegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. De gegevens die door natuurlijke personen aan Legrand worden verstrekt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelling. Indien de personen bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens zal Legrand de bestelling niet kunnen uitvoeren.

Natuurlijke personen kunnen een verzoek indienen tot toezending van hun persoonsgegevens in een gestructureerde standaardopmaak.

Om deze rechten uit te oefenen kunnen zij te allen tijde een verzoek daartoe indienen: -Per post aan: LEGRAND GROUP BELGIUM N.V., Data Protection Team, Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem, België. -Per e-mail aan: privacy.be@legrandgroup.be.

Het verzoek wordt binnen een maand na ontvangst behandeld. Indien nodig kan deze termijn vanwege de complexiteit en het aantal verzoeken met twee maanden worden verlengd. In dat geval worden de betrokkenen binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis gesteld van de verlenging en van de redenen voor de vertraging.

Er is geen betaling verschuldigd om deze rechten uit te oefenen, behalve in het geval van een duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek. In dat geval behoudt Legrand zich tevens het recht voor de behandeling van het verzoek te weigeren. Indien de personen niet tevreden zijn over de manier waarop hun verzoek is behandeld, nodigt de Verkoper de personen uit om contact op te nemen via het volgende e-mailadres: privacy.be@legrandgroup.be. In het geval dat de personen ontevreden blijven over de reactie op hun verzoek, herinnert de Verkoper de personen aan het feit dat zij het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be.