Global Compact
the global compact
Het Global Compact vraagt ondernemingen om, binnen hun invloedssfeer, kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en de bestrijding van corruptie te omarmen, te ondersteunen en uit te voeren. Deze kernwaarden die wereldwijd worden geaccepteerd zijn afgeleid van: :
  • de Universele verklaring van de rechten van de mens,
  • de Verklaring met betrekking tot de fundamentele principes en recht op werk van de ILO (International Labour Organization) ,
  • de Verklaring van Rio de Janeiro inzake milieu en ontwikkeling,
  • de Conventie van de Verenigde Naties tegen corruptie.

De 10 principes van het Global Compact
Mensenrechten
Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen 
Principe 2: bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten

Arbeidsomstandigheden 
Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven
Principe 4: de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid 
Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid 
Principe 6: de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep 

Milieu 
Principe 7: bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen 
Principe 8: initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen 
Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren 

Anti-corruptie 

Principe 10: bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping

Kom meer te weten op: www.unglobalcompact.org